کاهش هزینه مالی

کاهش هزینه مالی تمام شده سازه در صورت استفاده از بلوک هبلکس نسبت به سایر مصالح جایگزین به صورت مختصر توضیح داده می شود. از آنجا که هزینه خرید بلوک هبلکس به تنهایی با سایر مصالح جایگزین نشان دهنده افزایش هزینه های مالی می باشد، بسیاری از افراد دچار اشتباه محاسباتی می شوند. در صورتیکه اگر هزینه تمام شده بلوک هبلکس با سایر مصالح جایگزین را قبل و بعد از عملیات دیوارچینی محاسبه کنند این اشتباه اتفاق نمی افتد و متوجه کاهش هزینه مالی می شوند.

عوامل کاهش هزینه مالی

  • صاف بودن سطح دیوارهای بلوک هبلکس، منجر به عدم نیاز دیوار به گچ و خاک می شود.
  •  ابعاد بزرگ بلوک هبلکس باعث کاهش هزینه حمل و نقل بلوک هبلکس می گردد.
  • بسته بندی بلوک هبلکس در قالب پالت، امکان حمل و نقل با جرثقیل برای طبقات مختلف فراهم می کند در نتیجه هزینه جابجایی در پروژه کمتر می گردد.
  • به علت بزرگ بودن ابعاد بلوک هبلکس ملات مورد نیاز در دیوارچینی بلوک هبلکس کمتر از سایر مصالح می باشد
  • به علت عدم پرتی بلوک هبلکس نسبت به سایر مصالح هزینه هدر رفت کمتر می گردد
  • با کاهش وزن ساختمان و همچنین کاهش وزن مرده ساختمان میزان نیاز به فولاد در سازه کمتر می گردد
  •  به علت عایق بودن بلوک هبلکس میزان انرژی مصرفی ساختمان کمتر می گردد
  • استفاد از این بلوک منجر به صرفه جویی در عایق بندی سرمایشی و گرمایشی می شود.