عایق صدا بودن بلوک هبلکس از جمله مزایای اصلی این محصول محسوب می شود.

ضریب انتقال صوت در بلوک هبلکس :

بلوک هبلکس با توجه به ساختار هوادار آن جزء بلوک های عایق صوت می باشند که با توجه به ابعاد آن بین 45 الی 55 دسیبل در برابر صوت عایق می باشند .