بلوک سبک

وزن مخصوص :

هر متر مکعب بلوک هبلکس حدود 550 الی 650 كیلوگرم  است .