بلوک عایق حرارت

ضریب انتقال حرارت بلوک هبلکس :

یکی از مزایای مهمی که باعث افزایش روز افزون مصرف بلوک هبلکس شده ضریب انتقال حرارت کم آن می باشد. که این امر از طریق تخلخل هوا در آن می باشد که سبب کاهش انتقال حرارت می شود .

ضریب انتقال حرارت در بلوک های هبلکس بین 0.11 الی 0.13 ( w/m.k ) وات بر متر مربع در درجه ی کلوین می باشد.