مواد بیولوژیکی

با استفاده از مواد بیولوژیکی جاندار آمریکا می‌خواهد خانه‌های زنده بسازد!

خانه زنده با مواد بیولوژیکی جاندار سازمان پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی (دارپا) در آمریکا به دنبال توسعه ابزارهای طراحی و روش‌هایی برای ساخت مواد قابل برنامه‌ریزی، خود ترمیم شونده و مصالح ساختمانی است. هزینه حمل و نقل و تولید مصالح Read More