مزایای و قابلیت های فنی بلوک هبلکس

مزایای و قابلیت های فنی بلوک هبلکس (AAC)

مزایای و قابلیت های فنی بلوک هبلکس: از مسائل و دغدغه های مهم مهندسان عمران در امر طراحی، محاسبه و ساخت پروژه های عمرانی وزن سازه به منظور پایداری بهتر در برابر نیروی زلزله است. ازآنجائیکه امروزه تمامی ساختمان ها Read More