مشخصات فنی هبلکس

مشخصات فنی هبلکس

مشخصات فنی هبلکس با توجه به ساختار هوادر متخلخل آن به شرح زیر می باشد

جرم حجمی بار خشک هبلکس :

جرم حجمی بلوک هبلکس با توجه به ساختار فیزیکی آن نسبت به سایر مصالح پایین تر بوده و به میزان هر متر مکعب حدود 450 الی 550 کیلوگرم می باشد .

مقاومت فشاری بلوک هبلکس :

میانگین مقاومت فشاری بلوک های هبلکس 35 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می باشد که این موضوع را میتوان با توجه به سفارش مشتری افزایش نیز داد.

ضریب جمع شوندگی پس از خشک شدگی بلوک هبلکس :

ضریب جمع شدگی پس از خشک شدگی بلوک های هبلکس به میزان 0.02 درصد می باشد که نسبتآ کم می باشد و دلیل کم بودن آن ناشی از خشک شدن با فرایند پخت در اتوکلاو در دمای حدود 200 درجه و با شار 12 بار به مدت 12 ساعت می باشد که باعث جمع شدگی هایکوتاه مدت و بلند مدت بتن می باشد . طی این فرایند سیلیکات کلسیم هیدراته می شود و در نتیجه خواص آن ثابت می ماند . یکی از تفاوت های عمده این محصول با بتن کفی در همین مورد است که از جدا شدن پلاستر از بلوک جلوگیری می کند .

ضریب انتقال حرارت بلوک هبلکس :

یکی از مزایای مهمی که باعث افزایش روز افزون مصرف بلوک هبلکس شده ضریب انتقال حرارت کم آن می باشد. که این امر از طریق تخلخل هوا در آن می باشد که سبب کاهش انتقال حرارت می شود .

ضریب انتقال حرارت در بلوک های هبلکس بین 0.11 الی 0.13 ( w/m.k ) وات بر متر مربع در درجه ی کلوین می باشد.

ضریب انتقال صوت در بلوک هبلکس :

بلوک های هبلکس با توجه به ساختار هوادار آن جزء بلوک های عایق صوت می باشند که با توجه به ابعاد آن بین 45 الی 55 دسیبل در برابر صوت عایق می باشند .

مشخصات فنی هبلکس :

جرم بار خشک : 450-550 کیلوگرم

جمع شوندگی : 0.02 درصد

انتقال حرارت : 0.11 الی 0.13 ( w/m.k )

انتقال صوت : 45 الی 55 دسیبل